دبستان غیر دولتی حضرت روح الله

آشنایی با قوانین و شرایط مدرسه
آیین نامه انضباطی مدرسه
کادر مدرسه شما

مقالات

  رفتار بد فرزندتان به هر اندازه که ناراحت کننده است ، از سرزنش او در برابر دیگران بپرهیزید. راه حل ها: 1-بسیاری از بچه ها از...

بیشتر