تشخیص تفاوت بین راستگویی و زدن حرف ها را به عنوان فرصتهایی عالی برای آموزش دادن فرزندتان در نظر بگیرید.

راه حل ها:

1-بهترین کار این است که فرزندتان را به گوشه ای ببرید و درسی سریع به او بدهید تا جلوی چنین رفتاری را بگیرید مثلاً "بهتر است حرفهایت را در مورد دیگران برای خودت نگهداری . شاید شنیدن چنین حرفهایی احساسات آنها را جریحه دار کند.در فرصتی دیگر ، به طور خصوصی در مورد خصوصیات یک فرد و در مورد صحبت کردن درباره ی مردم ، آن  هم در محلهای عمومی ، با او صحبت کنید.

2-وقتی متوجه می شوید که فرزندتان به شخصی که به طرف شما می آید خیره شده است ، می توانید جلوی حرف های خجالت آور او را بگیرید.

خم شوید و در گوش او زمزمه کنید:در آن مرد فقط یک پا دارد مودبانه نیست که به او خیره شویم.  بعد در موردش صحبت خواهیم کرد. در فرصتی مناسب ، حتماً درباره ی تفاوت های مردم و صفاتی که باعث می شوند مثل هم باشیم ، با او حبت کنید.

3-پس از بیان جمله ای خجالت آور ، بهتر است سریع حواس فرزندتان را به چیزی دیگر مشغول کنید و در فرصتی مناسب به او درس بدهید.

اگر شهامت آن را دارید ، در چشمان شخص مخاطب نگاه کنید و بگویید : از این مسئله متاسفم. شما نمی توانید حرف فرزندتان را پس بگیرید بلکه فقط می توانید تصدیق کنید که در مورد حرف او احساس بدی دارند.