عادات بد مانند بالا کشیدن بینی با صدای بلند پیچیدن مو ، دور انگشت ، کشیدن گوش خود ، خراش دادن پوست ، ایجاد صداهای عجیب و غریب و یا فرو کردن انگشت در بینی خود ، اغلب برای کاهش نگرانی و ایجاد آرامش انجام می شود. هنگامی که این رفتارها تکرار شده و به صورت عادت درآمدند، می توانید با برنامه ای خاص به فرزندتان کمک کنید تا عادت خود را ترک کند.

 

 

راه حل ها:

1-غُر زدن یا سرزنش کردن کودک ، باعث ترک عادت نمی شودو حتی ممکن است آن را تشدید کند.با فرزندتان صحبت کرده و توجهش را به این عادت جلب کنید.شاید خود او متوجه نیست که این کار را به چه میزان انجام می دهد.به او توضیح دهید به چه دلایلا می خواهید این کار را ترک کند.

سعی کنید دلیل اصلی این رفتار را پیدا کنید.

در مورد احساسات فرزندتان با او صحبت کنید.با استفاده از آینه یا از طریق نمایش به او نشان دهید که رفتار عادتی او از دید دیگران چگونه است. وقتی از عادت خود کاملا آگاه شده بیشتر مشتاق ترک آنها می شود.

در مورد نوعی یادآوری ظریف و آرام با او به توافق برسید مثلاً: ضربه ای آرام روی بازویش یا بیان کلمه رمز به خاطر داشته باشید که حتی اگر فرزندتان سعی در ترک عادت خود کند،کاری مشکل است. شما باید هنگام رویت او در حین انجام کار مورد نظر ، صبور باشید.

 

2-توجه کنید که در چه مواقعی بیشتر این عادت را نشان می دهد مثلاً می توانید بگویید کاری هنری را انجام دهد. وقتی فرزندتان الگوی چنین رفتاری را شکست ، طولی نمی کشد که به طور اتوماتیک به آن کار نیز مانند دیگر فعالیتهای معمول می پردازد.

 

3-به آرامی در مورد عادات بد کودک با او صحبت کنید تا همکاری اش جلب شود.تنها به این مسئله فکر نکنید که او می خواهد آن عادت را ترک کند. وقتی موافقت کرد که در این مورد تلاش کند، تشویق و پایداری شما و یادآوری های لازم ، بسیار موثرتر از غر زدن یا شرمنده کردن اوست.