کادر مدرسه شما

 موسس مدرسه :           دکترسیدمجتبی حقیقت

مدیر مدرسه :               مهندس سیدمحمدجواد حقیقت

معاون اجرائی :                         خانم گنجی

معاون آموزشی :                       آقای رضائی

معاونین انظباطی :                   مهندس سیدمحمدرضا حقیقت - خانم محمودیان

معاون پرورشی :                        خانم یوسفی

مسئول سایت و آزمون آنلاین:     خانم یاورزاده

مسئول سایت و تکالیف :           خانم حقیقت

خدمتگذار :                               خانم چکیده

            *****اسامی کادر آموزشی *****

پیش دبستان غنچه :                  خانم قدیم پور            

اول پارسا :                              خانم طهرانی

اول پویا :                               خانم مسافر           

دوم بینش :                            خانم شوقی

دوم دانش :                           خانم مرسلی

سوم صداقت :                      خانم روزگاری

سوم شجاعت :                      خانم پیکانی

پایه چهارم  :                          خانم کریملی - خانم امانی

پایه پنجم :                            خانم موسی پور - خانم سفرچی

پایه ششم  :                          خانم پرگر - خانم اسکندری

           *****اسامی کادر فوق برنامه *****

ورزش :                                آقای متولی

خوشنویسی :                        خانم سرکرده

نقاشی :                               خانم حسینی

زبان :                                  خانم محمدزاده